top of page

1. על מנת להשתתף בתחרות הקוקטיילים הידועה בשם  World Class בישראל, עליך להיות בן/בת 24 לפחות, ברמן פעיל ותושב ישראל. 

 

 • 3. תקופת ההרשמה והגשת טפסי ההצטרפות 5/1/2019-20/1/2019.

 •  

 • 4. שלבי מיון המתמודדים הראשונים יכללו: עמידה בתנאי הסף; מבחן ידע בינלאומי; הגשת סרטון הכולל הצגה עצמית והכנת קוקטיל לפי מתכון שיקבע מראש. IBBLS שומרת לעצמה את הזכות לקיים, לשנות או לבטל כל שלב מיון לפי ראות עניה.

 •  

 • 5. שלבי מיון ראשוני: שלב א' – הגשת טפסי השתתפות ועמידה בקריטריונים (גיל, ותק, ידע באנגלית, שימוש במותגי החברה ועוד). שלב ב' – מבחן ידע (מבחן ידע באנגלית באמצעות המייל אותו יש להחזיר תוך 24 שעות ולעמוד במינימום ציון שיקבע ע"י IBBLS). שלב ג' – הגשת סרטון של עד 01:30 (דקה ושלושים שניות) בו המתמודד יתבקש להציג את עצמו ולהכין קוקטייל לפי מתכון שיקבע ויימסר לו מראש ע"י IBBLS. את הסרטון תבדוק ועדת שופטים בלתי תלויה שתקבע ע"י IBBLS ולפי קריטריונים שיקבעו ע"י הועדה (שלב זה הוא שלב מיון אופציונלי שיקבע על פי שיקולי המערכת).

 •  

 • 6. בסוף תהליך מיון ראשוני ייבחרו עד 80 ברמנים ובעלי ברים שיוכרזו כמתמודדים בתחרות. בכל שלב יסוננו אנשים (מתמודדים)  לפי פרמטרים שונים שייקבעו ע"י IBBLS. במידה ובשלב מוקדם של תהליך המיון הראשוני ימוינו  80 המשתתפים הנדרשים לתחרות IBBLS שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המשך תהליך המיון.

 •  

 • 7. לאחר שלבי הסינון הראשונים והכרזה על 80 המועמדים שעולים לתחרות תהיה רשאית IBBLS לקיים תחרויות שונות, הפעלות, אירועים, מבחני ידע ומבחנים מעשיים שונים ועוד לפי ראות עניה עד לבחירת המועמד שיוכרז כזוכה בתחרות הישראלית וכמי שייציג את ישראל בתחרות העולמית.

 •  

 • 8. כל החלטה על אופי המיון ובחירת המתמודדים שיעברו בין השלבים השונים נתונים בידיה של IBBLS ואין מחובתה לחשוף את נימוקיה.

 •  

 • 9. על כל מתכוני הקוקטיילים המוגשים ל-World Class להכיל לפחות 30 מ"ל של אחד ממוצרי מותג RESERVE, כאשר סך כל המרכיבים האלכוהוליים לא יעלה על 90 מ"ל ב-40% אלכוהול בנפח.

 •  

 • 10. עליך להיות זמין לצורך ביקור אפשרי של אחד מאנשי הצוות או הנציגים של IBBLS בבר בו אתה עובד, להיות מוכן לענות על שאלות הנוגעות למועמדותך ל-World Class, ולהיות מוכן למבחן פתע בו תתבקש להכין קוקטיל. 70% מן הציון של חויית הבר ניתנים עבור הטעם, ו-30% הנותרים עבור הרושם מן הביקור.

 •  

 • 11. לשלב הגמר העולמי של World Class 2019 יעלה ברמן אחד מישראל.

 •  

 • 12. חברת IBBLS שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התאריכים או האתרים של חלקים כלשהם מתכנית התחרות של ה-World Class. 

 

13. Diageo שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התאריכים או האתרים של חלקים כלשהם מתחרות World Class העולמית. יעשה מאמץ סביר על מנת לעדכן אתה מתמודדים במידה וכך יהיה.

 

14. IBBLS שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות את קיום התחרות במקרה של נסיבות בלתי צפויות.

 

15. IBBLS שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או להשעות באופן זמני את התחרות במקרה של קשיים טכניים או כל סיבה אחרת.

 

16.השתתפותך ב-World Class מהווה הסכמה מצדך להעניק ל-IBBLS  ו-Diageo את הזכות לפרסם כל אחד מן המתכונים אותם תיצור עבור World Class, לרבות השם, התמונה, התיאור, המרכיבים ושיטת ההכנה של הקוקטייל. הינך מאשר כי כל אחד מן הקוקטיילים אותם תכין במהלך World Class הינו יצירתך המקורית ולא הועתק מכל מקור אחר ואינו מכיל זכויות יוצרים או קניין רוחני של צד שלישי כלשהו.

 

17. השתתפותך ב-World Class מהווה הסכמה מצידך להשתתף בפרסום מכל סוג שהוא הקשור ל-World Class. כל זכויות היוצרים על תצלומים, תמונות או סרטים בהם הינך מופיע בהקשר ל-World Class שייכים ל-IBBLS ואנו עשויים לעשות בהם שימוש בכל אמצעי תקשורת ברחבי העולם, ללא הגבלה.

 

18. אין אנו אחראים להפסד או פציעה במהלך World Class, למעט רשלנות או חבות חוקית כלשהי. מכוח הצטרפותך ל- World Class תיחשב כמי שהסכים לתנאים אלה ומחויב להם.

 

19. נתוניו האישיים של כל אחד מן המצטרפים יישמרו למטרת בחירת המנצח, יצירת קשר, הפצת מידע, אישור זהותו וניהול התחרות בלבד, ולא ישמשו לכל מטרה נוספת.

 •  

bottom of page