top of page

תקנון ומדיניות פרטיות

תקנון , תנאי שימוש ומדיניות פרטיות  – אתר WORLD CLASS


1.    כללי


1.1.    ברוך הבא לאתר WORLD CLASS ("האתר") במסגרתו תוכל להיחשף ולקרוא את התכנים המפורסמים באתר.  
1.2.    האתר הינו בבעלות חברת איי בי בי אל ספיריט בע"מ, ח.פ. 512907965 ("החברה"), אשר הינה חברה מקבוצת החברות בהן יש אחזקות לחברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ ח.פ 510482136 ("הקבוצה"). האתר מופעל ומנוהל על ידי החברה ו/או מי מטעמה. בכל שאלה, בעיה ו/או הערה הנוגעת לאתר אנא פנה אלינו בדואר אלקטרוני worldclassisrael@gmail.com או באמצעות הדואר (לכתובת החברה ברחוב צלע ההר 46, מודיעין, 7177907) או לשירות הלקוחות בטלפון 08-9432243  ואנו נפעל להשיב לפנייתך בהקדם. 
1.3.    תקנון זה מהווה את ההסכם המחייב בינך – המשתמש/גולש באתר ("המשתמש") ובין החברה, ועל כן הינך מתבקש לקרוא אותו בעיון רב ולמלא אחר תנאיו.
1.4.    יובהר, כי תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. השימוש באתר מותנה בהסכמתך המלאה לתקנון זה, קריאת תכני האתר וכן כל שימוש שתעשה באתר יעיד על הסכמתך לכל תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה. ככל ואינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון, אתה מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר שכן ביצוע פעולות מסוג זה מהווה הסכמה לתנאי התקנון.
1.5.    כל משתמש אשר גלש באתר זה מצהיר כי ידוע לו תוכנו ומטרתו של אתר זה, וכי ככל ויהיו חילוקי דעות בין הצדדים, תקנון האתר יהיה זה שיכריע בהם. עוד מצהיר המשתמש כי בהסכמתו לתקנון הוא מוותר על כל טענה, מכל סוג ועניין, ביחס עם הצהרתו ו/או הסכמתו לתקנון האתר כאמור לעיל.  
1.6.    מובהר כי תנאי השימוש חלים בין אם הינך גולש באתר, באמצעות מחשב נייח ו/או נייד, לרבות כל שימוש באמצעי תקשורת אחר (טלפון סלולרי מסוג חכם, מחשב כף יד, מחשב לוח וכיו"ב). 
1.7.    החברה שומרת את הזכות שלא לאשר את השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים באתר (ככל שיוצעו) עקב אי עמידה בתנאי התקנון, וזאת על פי שיקול דעתה המוחלט.
1.8.    כל האמור בתקנון זה לגבי השימוש באתר יהא תקף ויחול, בשינויים המחויבים, גם לגבי אפליקציה והשימוש בה (ככל שתהיה כזו). 

2.    פעילות האתר והשימוש בו

 

2.1.    האתר אינו מיועד לאנשים מתחת לגיל 18, ואנו מבקשים שאותם אנשים לא יעשו כל שימוש באתר.
2.2.    מובהר ומודגש כי ללא חיבור לרשת האינטרנט, לא ניתן לעשות שימוש באתר. האחריות והתשלום בגין חיבור כאמור הם של המשתמש בלבד. 
2.3.    החברה (ו/או באמצעות מי מטעמה) שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לבצע, בכל עת, כל שינוי באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות שינוי בתכני האתר והשירותים המוצעים במסגרתו (ככל שיוצעו), ללא הודעה מראש. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או השבתות. לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או השבתות ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
2.4.    החברה תהא רשאית לשנות, להשהות או להפסיק את פעילות האתר, כולה או מקצתה, לתקופה מסוימת או באופן בלתי מוגבל והכל לפי שיקול דעתה וללא הודעה.
2.5.    החברה רשאית, בכפוף להוראות כל דין, להציע הצעות ייחודיות למשתמשים, לרבות הצעות לתקופה מסוימת או באופן בלתי מוגבל והכל לפי שיקול דעתה וללא הודעה. 
2.6.    חל איסור להשתמש באתר ובכל תוכן האגור בו לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתקנון זה. 
2.7.    הינך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה ככל משתמש סביר) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות. 
2.8.    במקרה של הפרת תנאי תקנון זה על ידי משתמש, החברה תהא רשאית לחסום, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, את הגישה של אותו משתמש לאתר ו/או למנוע ממנו עשיית שימושים באתר (באופן מלא או חלקי) ולחילופין, להיות פטורה מקיום התחייבויותיה הנובעות משימוש של אותו משתמש באתר, ללא צורך ביידוע של המשתמש, אך בכפוף להוראות כל דין. 
2.9.    כל הרישומים והתיעוד שייאגרו אצל החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם שימוש המשתמש באתר ישמשו הוכחה לכאורה לקיומם ולנכונותם. 
2.10.    האתר יהיה פעיל בכל ימות השנה, למעט יום כיפור ולמעט מקרים של תקלות, שדרוגים ותיקונים שיהיו מעת לעת.

3.    קניין רוחני וזכויות באתר

 

3.1.    כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות כל התכנים, הכתבות, השאלונים, הסרטונים, הקבצים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים וסודות מסחריים, הינם בבעלותה הבלעדית של החברה . הזכויות הנ"ל יחולו גם על כתובת האתר, שם האתר, עיצוב האתר, מסדי הנתונים שלו, קוד התכנות שלו וכיו"ב. אין להעתיק, להפיץ או להציג את התכנים והחומרים המופיעים באתר אלא באישור החברה מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי האישור כאמור, ככל שיינתן.
3.2.    תקנון זה מעניק למשתמש הרשאה להשתמש באתר לפי התנאים המופיעים בו, ועל המשתמש לעשות בו שימוש אישי (ולא מסחרי) בלבד. החברה רשאית לבטל הרשאה זו בכל זמן, לאחר או ללא מתן הודעה, על יסוד סיבה, או ללא כל סיבה.
3.3.    אין לעשות כל שימוש (לרבות העתקה ו/או תרגום ו/או הפניה לאתר) באתר ו/או בנתונים בו, לרבות בתכנים במופיעים בו, נתוניהם, תמונותיהם, מסדי הנתונים וכיו"ב, ללא אישור החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור כאמור, ככל שיינתן. כמו כן, אין לבצע כל שינוי באתר ו/או באופן הצגתו. 
3.4.    החברה ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות בעת הצורך ו/או מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי, את תקנון האתר ו/או  עיצובו של האתר ו/או מבנהו ו/או תכניו, חלקם או כולם, ואף לסגור את האתר ו/או לשנות כל תנאי מתנאי תקנון זה ו/או כל היבט אחר באתר בלא הודעה מוקדמת. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה בהקשר זה. מובהר כי כל השינויים כאמור אשר יבואו בתקנון המחודש ו/או באתר, ככל שיהיו, יחולו על המשתמש בעת גלישה ו/או כל שימוש באתר זה.
3.5.    החברה מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע, אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות ו/או הקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו והיא לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בקרות אחד או יותר מהמקרים לעיל.

 


4.    אבטחת מידע , שימוש בקבצי עוגיות וקישורים


4.1.    החברה מקיימת את דרישות הדין באשר לאבטחת המידע של האתר. עם זאת, ייתכנו פריצות לאתר ו/או דליפה/גניבה של מידע ממנו, והחברה לא תהיה אחראית בשל כך ובלבד שעמדה בדרישות הדין כאמור.
4.2.    המשתמש מתחייב כי לא יבצע כל פעולה שמשמעה הוצאת/העתקת מידע מהאתר ו/או שיבוש האתר ו/או פגיעה באתר או בתפקודו הרגיל, השוטף והיעיל (לרבות באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום לעומס יתר או לפגיעה באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מאתר) ו/או פגיעה באבטחת האתר ו/או ניסיון לכל פעולה המפורטת בסעיף זה. 
4.3.    בנוסף, אין להפעיל תוכנות חיצוניות על האתר, ובכלל זה תוכנות מסוג CRAWLERS או ROBOTS. אין לבצע סריקות או דגימות של האתר או לחדור לשרתי האתר וכיו"ב. 
4.4.    החברה (ו/או מי מטעמה) מבצעת במסגרת האתר שימוש בקבצי COOKIES ובטכנולוגיות מעקב דומות, כגון פיקסלים (PIXEL) (להלן יכונו יחד: "עוגיות"). קבצי העוגיות הם קבצי טקסט קטנים שעשויים להיות מותקנים ו/או ממוקמים בדפדפן המחשב ו/או במכשיר הנייד ו/או בכל מכשיר אחר באמצעותו המשתמש גולש באתר, ומאפשרים לאתר לזהות באופן ייחודי את הדפדפן של הגולש או המכשיר שלו בכל פעם שמתבצע ביקור נוסף באותו אתר, וכן לייחס מידע הנוגע לשימוש באתר למשתמש ספציפי ולמידע הנוגע לאותו משתמש, וכל זאת לצורך תפעולו השוטף של האתר, שיפור חוויית המשתמש, איסוף מידע סטטיסטי, אימות פרטים, אבטחת מידע, בירור העדפות המשתמש וכן לצרכי שיווק מחדש. 
4.5.    למען הסר ספק, קבצי העוגיות אינם מהווים תוכנות מחשב ואין בהם את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או לבצע פעילות כלשהי עליו. המשתמש רשאי לחסום את קבצי העוגיות באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן שבו הוא משתמש, כך שיתבקש לאשר את השימוש בקבצי עוגיות באופן פרטני בכל פעם, או, לחלופין, לסרב להם באופן גורף. אם המשתמש אינו יודע כיצד לעשות זאת, באפשרותו לבדוק איך מתבצע התהליך, בלשונית העזרה של הדפדפן בו הוא משתמש. מובהר בזאת, כי ייתכן שבחירת המשתמש לנטרל ו/או שלא לקבל את קבצי העוגיות תפחית מיכולתו ליהנות מחלק או מכלל השירותים שבאתר.
4.6.    החברה רשאית לכלול באתר תכנים מסחריים וקישורים/לינקים לאתרי אינטרנט אחרים (ובכלל זה אתרים בבעלות צדדים שלישיים), לרבות באמצעות פרסומות/באנרים וכיו"ב, וכן רשאית להסירם ו/או לשנותם מעת לעת. פרסום התכנים והקישורים כאמור באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש ולהשתמש בהם, והאחריות בקשר לתכנים ולאתרים אלו הינה על המשתמש בלבד ועל בעלי אותם אתרים. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או טענה בקשר לפניה ו/או שימוש באתרים אלו, לרבות בקשר לתוכנם ו/או לרכישה בהם, ככל שתתבצע.

5.    היעדר אחריות


5.1.    השימוש באתר והגלישה בו הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש. החברה ו/או הקבוצה ו/או מי מטעמן ו/או כל צד אחר המעורב בבניית האתר בכל צורה שהיא, אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא ישיר ו/או עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע מכניסה לאתר, השימוש באתר ו/או שימוש כלשהו בתכנים המופיעים בו. המשתמש הוא האחראי הבלעדי לבדיקת התאמת התכנים באתר לצרכיו, לרבות כל תוכן מקצועי לעניין הליך הכנת משקאות משכרים, מתכונים להכנת משקאות משכרים, קוקטיילים וכיו"ב.  יובהר בזאת, כי כל צריכה של משקה משכר בהשראת האתר הינה באחריות המשתמש בלבד. 
5.2.    מבלי להגביל את האמור לעיל, כל תוכן ו/או מידע באתר מסופק לך כמות שהוא  ("AS IS")  וכפי שיהיה זמין (“AS AVALIABLE”) ללא אחריות של החברה מסוג כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין. כל העושה שימוש במידע ובתכני האתר, עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית ולא תהיה לו כל תביעה, דרישה ו/או טענה, מכל סוג שהוא, כלפי החברה ו/או הקבוצה ו/או מי מטעמן.
5.3.    החברה עושה מאמצים על מנת לספק למשתמש שירות טוב ויעיל אך עם זאת ייתכנו טעויות ו/או תקלות בהליך ההרשמה ו/או השימוש באתר (לרבות בחומרה, בתוכנה, במערכות תקשורת או כל תקלה או כשל אחרים, אצל החברה ו/או מי מטעמה) ולמשתמש לא תהיה כל טענה בקשר לכך.
5.4.    מבלי לגרוע מן האמור, החברה, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, אינם אחראיים בכל צורה שהיא לגבי תקינות האתר או לגבי תקלות כלשהן באתר, הנובעות מביצוע משתמש של ספקים אחרים או גורמים שאינם בשליטתה, לרבות כוח עליון, כגון: שביתות, מזג אויר, מלחמה וכו'. השימוש באתר כפוף לזמינות ולתקינות של רשת האינטרנט ו/או הטלפון ולפיכך לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כל נזק, אובדן, הפסד, תקלה או הוצאה שייגרמו לו עקב טעות, נפילה, שיבוש, איחור, כשל טכני או כל תקלה אחרת שנבעו מרשת האינטרנט או הטלפון כאמור. החברה אינה אחראית, ולא תהא אחראית באופן כלשהו לפעילותם התקינה של רשת הטלפון ו/או האינטרנט על כל רכיביהן ולא תישא בכל אחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, איחורים, מניעת רווח וכיו"ב , אשר ייגרמו למשתמש, במישרין או בעקיפין.
5.5.    הואיל והשימוש באתר מתרחש בסביבה מקוונת, אתה מצהיר בזאת שהובא לידיעתך כי למרות שהחברה מאבטחת את המידע שברשותה בהתאם לחוק, אין באפשרותה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשבים ו/או למכשירים ניידים או חשיפת המידע שנאגר בהם, ולפיכך לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או הקבוצה ו/או מי מטעמה בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם בעקבות חשיפת המידע.
5.6.    המשתמש אינו רשאי להסתמך על המידע המופיע באתר והחברה לא תהיה אחראית לכל טענה בקשר לכך, לרבות בקשר לאמינות המידע ו/או דיוקו.
5.7.     החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם עקב מעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מי מטעמו. בכל מקרה, החברה לא תהיה אחראית בגין נזקים עקיפים ו/או תוצאתיים, לרבות אובדן רווחים, פגיעה בשם/במוניטין וכיו"ב.

6.    מדיניות פרטיות


6.1.    בעצם הגישה לאתר או השימוש בו, אתה מאשר שקראת והבנת את מדיניות הפרטיות ("המדיניות") וכי אתה מסכים לה ללא תנאי או הסתייגות. אם אינך מעוניין שהמדיניות תחייב אותך, אזי אינך רשאי לגשת לאתר ו/או לעשות באתר כל שימוש.
6.2.    החברה ו/או הקבוצה רשאיות לשנות ו/או לעדכן את המדיניות מעת לעת לפי שיקול דעתן הבלעדי ללא צורך בהודעה מראש, והשינוי יקבל תוקף מחייב עם פרסומו. המשך השתתפותך בפעילות או גישה לשימושך ו/או גלישה באתר יחשבו כהסכמה בלתי מעורערת לשינוי המדיניות.
6.3.    מסירת מידע והשימוש בו: במסגרת השימוש באתר ו/או ההרשמה אליו, יתכן שתתבקש לספק פרטים כגון שם פרטי, פרטי התקשרות (טלפון נייד ודוא"ל), גיל, מקום עבודה, פרטים נוספים שברצונכם לספר לנו עליכם, וכן מידע אישי נוסף ("המידע"). המידע ישמש לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים; ולניהול וייעול השירות והקשר עמך במסגרת הפעילות המסחרית של הקבוצה, לרבות פרסום ושיווק של הקבוצה של מוצרים ושירותים שונים. ככל שנתת הסכמתך לקבלת דברי פרסומת, הקבוצה תהיה רשאית גם להביא לידיעתך פרסומות בדואר האלקטרוני, במסרונים לטלפון הנייד, במערכות חיוג אוטומטיות לקווי הטלפון וכיו"ב.
6.4.    הינך מתחייב למסור רק פרטים מדויקים ומלאים.
6.5.    אתה נותן בזאת את הסכמתך להיכלל במאגר המידע שמנהלת הקבוצה, ללא מגבלת זמן, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 ("החוק") וככל שהדבר נדרש לפי החוק.
6.6.    הקבוצה לא תעביר את המידע לצדדים שלישיים כלשהם, למעט במקרים המפורטים להלן: א. במקרה של ביצוע שירותים עבור הקבוצה על ידי צדדים שלישיים, יועבר לאלה המידע הדרוש לשם השירותים תוך קבלת התחייבותם לשמור על סודיות מידע פרטי ולהשתמש בו רק לשם השירותים לקבוצה; ב. אם החברה או הקבוצה תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את הפעילות לתאגיד אחר, יהיה ניתן להעביר לאותו תאגיד מידע שנשמר, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו את המדיניות; ג. אם נעשה שימוש באתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר או לסייע ביצוע מעשה כזה והקבוצה מעוניינת לבדוק זאת, או למנוע גישה לאתר ו/או להעביר את דפוסי התנהגותם לצדדים שלישיים שפעילות זו פוגעת בהם; ד. בהתאם לצו שיפוטי או הוראת רשות מוסמכת המורה לה למסור את המידע; ה. בכל מחלוקת או הליכים משפטיים, במידה ויתנהלו, בקשר עם השימוש באתר ; ו. במקרים שהקבוצה תמצא לנכון כדי להגן על עצמה לרבות, אך לא רק, על קניינה ו/או על זכויותיה.
6.7.    עיון במידע: על פי החוק, כל אדם זכאי לעיין, בעצמו או על ידי ב"כ שקיבל הרשאה בכתב, במידע שנשמר לגביו במאגר מידע. אדם שעיין במידע עליו ומצא כי המידע השמור במאגר אינו נכון, שלם, ברור, ומעודכן או כי הוא מעוניין להיגרע ממאגר המידע, מוזמן לפנות לקבוצה, באמצעים המפורטים בסעיף 1.2 לעיל, בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. כל פניה תטופל לפי דין בהתאם לזכויות הפונה. 

7.    שונות


7.1.    האתר יהיה מונגש ומותאם לבעלי מוגבלויות על ידי חברה חיצונית הפועלת בהתאם למסמך הקווים המנחים של הארגון הבינלאומי העוסק בתקינה ברשת – Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 7.2, ובהתאם להנחיות הנגישות בתקן הישראלי 5568 – "קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט". 
7.3.    תקנון זה ממצה את כל ההסכמות בין הצדדים בקשר לאתר ופעילות המשתמש בו. 
7.4.    תקנון זה, לרבות המדיניות, יפורש ויבוצע על פי דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת ו/או עניין הקשורים לתקנון זה יידונו בבית המשפט המוסמך בתל אביב.
7.5.    החברה רשאית לשנות תקנון זה מעת לעת ללא הגבלה. כל שינוי תקנון כאמור יהיה תקף ממועד פרסומו באתר ויחול על כל פעולה שתבוצע מאותו מועד. החברה תציין בתחתית התקנון את תאריך העדכון האחרון. שימוש באתר לאחר שינויים אלה פירושו שאתה מסכים לתנאי התקנון המעודכן.
7.6.    אם ייקבע כי הוראה כלשהי בתקנון, לרבות בקשר עם המדיניות, אינה חוקית, אינה תקפה או אינה ניתנת לאכיפה על פי הדין, אזי הסעיף או ההוראה שייקבע כי אינם חוקיים, אינם תקפים או אינם ניתנים לאכיפה, יופרדו משאר הוראות התקנון מבלי להשפיע על האפשרות לאכוף את כל יתר ההוראות והסעיפים.
7.7.    החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר, כולה או חלקה, בכל עת וללא הודעה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה בקשר לכך. 
7.8.    מובהר כי הימנעות מפעולה במקרה או במקרים של הפרה או הפרות של תקנון זה על ידי המשתמש, לא תיחשב כהסכמה או כוויתור מצד החברה על זכויות ולא ילמדו מהם גזירה שווה לגבי מקרים דומים או אחרים.
7.9.    אם רשות מוסמכת תפסוק כי תנאי מתנאי תקנון זה אינו חוקי, איננו תקף או בלתי אכיף, יישמרו תוקפת וחלותם המלאים של שאר תנאי התקנון.
7.10.    כל האמור בתקנון זה בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והכוונה הינה גם ללשון נקבה, וכך גם האמור בלשון יחיד – הכוונה הינה גם ללשון רבים, ולהיפך.
7.11.    כותרות הסעיפים הינם לנוחות בלבד ואין להשתמש בהן לפרשנות כלשהי. 

 

תאריך עדכון אחרון: 2.1.2020
 

bottom of page